Deklaracja Dostępności

Warsztaty Kultury w Lublinie zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej retradycja.eu

Data publikacji strony internetowej: 2014-12-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Pewne treści (zdjęcia, grafiki i filmy) opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
    • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych.
    • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. mogą być niedostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów.
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
  • Pojawią się błędy w semantyce html, które nie wpływają na dostępność strony i poprawność jej wyświetlenia w przeglądarkach.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, strona umożliwia przełączenie na wysoki kontrast.

Instytucja nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Warsztaty Kultury w Lublinie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcelina Gzyl, sekretariat@warsztatykultury.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 533 08 18 bądź wysyłając wiadomość tekstową sms na numer telefonu: 698 462 541

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej Warsztatów lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową (lub jej element) chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Warsztaty w razie możliwości zrealizują żądania niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Warsztaty niezwłocznie poinformują o tym wnoszącego żądanie i zaproponują termin realizacji żądania. W przypadku, gdy zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Warsztaty zaproponują alternatywny sposób dostępu do informacji. Prosimy o kontakt z osobą wskazaną powyżej.

Dostępność architektoniczna
Siedziba główna Warsztatów Kultury w Lublinie znajduje się na Starym Mieście w kamienicy pod adresem Grodzka 5a oraz 7. Budynki ze względu na zabytkowy charakter nie są w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami (dwukondygnacyjna kamienica, w której brak jest windy i podjazdów). Na naszej stronie można znaleźć opis dostępności budynku z uwzględnieniem istotnych elementów komunikacyjnych. Chętnie udzielimy wsparcia osobom, które mimo barier zdecydują się odwiedzić Warsztaty Kultury. Nasz zespół został przeszkolony z podstawowych zagadnień związanych ze wsparciem osób z niepełnosprawnościami.

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy Archikatedrze Lubelskiej i są zlokalizowane w odległości 300 metrów od siedziby Warsztatów Kultury. W celu uzyskania informacji o pozostałych miejscach parkingowych w okolicy zapraszamy na stronę www.kopertywmiescie.pl. Ulice lubelskiego Starego Miasta są pokryte nieszlifowaną kostką granitową, dlatego pokonanie odcinka z parkingu może wymagać asysty.

Dojazd do Warsztatów Kultury może być realizowany komunikacją Zarządu Transportu Miejskiego. Aktualne możliwości dojazdu możesz sprawdzić na stronie MPK Lublin. Najbliższe przystanki to:
BRAMA KRAKOWSKA 01,
BRAMA KRAKOWSKA 03 – oba przystanki znajdują się przy ul. Lubartowskiej około 270 metrów od Warsztatów Kultury,
BRAMA KRAKOWSKA 02 ,
BRAMA KRAKOWSKA 04 – oba przystanki znajdują się przy ul. Królewskiej około 350 metrów od Warsztatów Kultury,
DWORZEC GŁÓWNY PKS 01,
DWORZEC GŁÓWNY PKS 02 – oba przystanki znajdują się przy al. Tysiąclecia w odległości około 400 – 500 metrów od Warsztatów Kultury.

Toaleta w kamienicy przy Grodzkiej 5a znajduje się na II piętrze i jest toaletą z udogodnieniami (drzwi o szerokości 90cm, poręcze i uchwyty przy misce ustępowej i umywalce).

Toalety w kamienicy przy Grodzkiej 7 znajdują się na I i II piętrze i nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, osób niewidomych lub niedowidzących.

Wejście do Warsztatów jest możliwe z psem asystującym, jednak osoby niewidome i niedowidzące powinny pamiętać o trudnościach, jakie mogą sprawić schody.

W obu kamienicach nie ma pętli indukcyjnych.
W obu kamienicach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.

Warsztaty na chwilę obecną nie oferują stałej możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego oraz asysty dla osób niewidomych i niedowidzących. Jednak w przypadku zgłoszenia potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego lub asysty dla osób niewidomych i niedowidzących na co najmniej 5 dni roboczych przed planowaną wizytą w Warsztatach Kultury, zostaną one zapewnione. Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w sekretariacie Warsztatów Kultury. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Warsztaty Kultury przekażą taką informację wraz z uzasadnieniem osobie uprawnionej, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

Informujemy również, że duża część kadry Warsztatów Kultury  ukończyło kurs podstawowy Polskiego Języka Migowego, a kolejne osoby są w trakcie kursu. Warsztaty Kultury wciąż pracują nad poprawą dostępności swojej oferty: podnosimy swoje kwalifikacje w zakresie dostępności, staramy się likwidować bariery i udostępniać realizowane przez nas wydarzenia.

Warsztaty Kultury prowadzą także Warsztat Fotograficzny, który znajduje się przy ulicy Kowalskiej 3. Do drzwi warsztatu (90 cm szerokości) prowadzą kilkustopniowe, wąskie (na ok. 1m szerokości) schodki. Przestrzeń przed drzwiami jest wąska. W warsztacie znajduje się małe pomieszczenie ciemni fotograficznej do której prowadzi ok 90 cm wejście. W przestrzeni warsztatu fotograficznego nie ma pętli indukcyjnej, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.

Podczas realizowanych przez nas wydarzeń, istnieje możliwość wypożyczenia słuchawek wygłuszających dla dzieci i dorosłych.

Na stronie dostępności instytucji – Warsztatów Kultury przedstawiamy dokumentację fotograficzną samego budynku i ciągu komunikacyjnego prowadzącego od głównego wejścia do sali widowiskowej usytuowanej na drugim piętrze. Osoby potrzebujące jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat dostępności Warsztatów Kultury, prosimy o kontakt mailowy pod adresem sekretariat@warsztatykultury.pl lub telefoniczny pod numerem 81 533 08 18, 698 462 541